PACIENTOVE PRAVICE

POSTOPEK Z ZAHTEVO ZA OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC 

Prvo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko podate ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi:

MARJETKA DELL OLIVO
Prostori Santra reševalni prevozi d.o.o
Lackova c. 188
2341 Limbuš
Tel. številka: 02/613 22 37
E-pošta: santra@siol.net
Uradne ure: Ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek: 9.00-12.00

Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati:

  • osebno ime,
  • naslov,
  • kontaktne podatke pacienta,
  • opis domnevne kršitve,
  • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,
  • čas in kraj domnevne kršitve,
  • morebitne posledice domnevne kršitve ter
  • morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

Rok za vložitev prve zahteve:
Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve.
Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.
Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.
SEZNAM ZASTOPNIKOV PACIENTOVIH PRAVIC

Vlasta Cafnik

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02333 12 64 in 051 217 424

e-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

Uradne ure:

torek od 10.00 do 18.00 ure

sreda od 8.00 do 13.00 ure

Uradne ure po telefonu:

ponedeljek od 8.00 do 11.00 ure

sreda od 15.00 do 17.00 ure

Adela Postružnik

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02/333 12 63 in 030 464 204

e-pošta: adela.postruznik@nijz.si

Uradne ure:

ponedeljek od 10.00 do 18.00 ure

sreda od 8.00 do 16.00 ure

Kontaktni podatki za naročanje:

tel. številka: 041 681 304

torek in petek od 8.00 do 12.00 ure

 

PRAVNI AKTI


Zakon o zdravstveni dejavnosti

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214

 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213

 

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3562

 

Pravilnik o prevozih pacientov

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10095